Sojusz

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Informacje ogólne

Sojusz - międzyserwerowe stowarzyszenie gildii. Tworząc Sojusz macie do dyspozycji specjalną lokalizację - Terytorium Sojuszu, którego należy bronić, a na którym zlokalizowane są specjalne budynki - Bank i Magazyn, w których możecie przechowywać złoto, odznaki i inne przedmioty oraz zasoby, które można dzięki temu przekazywać między serwerami z różnych krajów. Na mapie tej znajduje się również główny budynek - Twierdza, pozwalający rozwijać inne budowle i dający specjalny bonus File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Buff.jpg. Poza tym Sojusz daje Wam możliwość komunikowania się na odrębnym sojuszniczym czacie File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Czat.jpg, natomiast w trakcie walk dostępny jest całkiem nowy tryb sojuszowy trybFile:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Tryb.jpg.

Tworzenie Sojuszu

Pakt tworzenia Sojuszu

Dla utworzenia nowego Sojuszu niezbędne jest:

 1. 5 gildii z dowolnych serwerów.
 2. Zestaw surowców (od każdej z pięciu gildii):
  1. mithril 5000
  2. istota życia 4500
  3. welin 4500
  4. istota powietrza 4500
 3. pakt stworzenia Sojuszu (od jednej gildii).

Pakt stworzenia Sojuszu nabyć można u specjalnego NPC odpowiedzialnego za sprawy sojuszów - Światogora, który znajduje się we Fragorsku (współrzędne: -18/-30). Pakt kosztuje 100.000 szmaragdów. Pakt kupić musi tylko jeden przywódca gildii tworzącej nowy Sojusz. Gracz nie będący przywódcą gildii nie może użyć paktu! Po dokonaniu zakupu przywódca gildii powinien otworzyć torbę i kliknąć znajdujący się w niej pakt - otworzy to specjalny formularz.

W górnej części formularza należy wpisać nazwę zakłądanego Sojuszu. W przypadku wpisania nieprawidłowej nazwy można kliknąć przycisk Zmień nazwę i poprawić wpis. Zmiana nazwy możliwa jest tylko jeden raz!

W celu zaproszenia gildii do Sojuszu należy zaznaczyć na mapie przywódcę tej gildii lub wybrać jego nick z listy graczy i kliknąć przycisk Podpisz w pakcie stworzenia sojuszu. Przywódca zapraszanej gildii zobaczy w górnej części ekranu formularz do potwierdzenia. W przypadku akceptacji pobrana zostanie opłata za wstąpienie do Sojuszu - wszystkie wymagane na ten cel surowce muszą znajdować się w torbie przywódcy gildii.

Po podpisaniu paktu przez przywódców pięciu gildii, Sojusz zostanie automatycznie utworzony, a formularz paktu będzie można zamknąć.

Po utworzeniu Sojuszu zaczną w nim obowiązywać nowe tytuły:

 1. Przywódca Sojuszu (Wielki Kasiążę) - przywódca gildii, która kupiła pakt o stworzeniu Sojuszu.
 2. Oficer (Książę) - przywódca gildii, która wstąpiła do Sojuszu.
 3. Szeregowy członek Sojuszu - gracz należący do gildii wchodzącej w skład Sojuszu.

W zależności od posiadanego w Sojuszu tytułu, graczy będą obejmować różne prawa i przywileje.

W przypadku zmiany przywódcy gildii stanie się on automatycznie oficerem. Przywódca Sojuszu również może przekazać przywództwo gildii innemu graczowi - w sytuacji takiej nowy lider gildii stanie się automatycznie oficerem, natomiast przywódca Sojuszu zachowa swój tytuł.

Ważne: Sojusz musi być tworzony na lokacji między serwerowej. Nie można usunąć z gildii przywódcy Sojuszu, nie może on również przenieść swojej postaci na inny serwer. Nie można założyć Sojuszu z ilością gildii mniejszą lub większą niż 5 - kolejne gildie można za to przyjomować do Sojuszu po jego utworzeniu.

Zarządzanie Sojuszem

Okno kontrolowania Sojuszu otwiera się po kliknięciu przycisku społeczeństwo na dolnym pasku menu a następnie przycisku Sojusz znajdujący się w społeczeństwie w górny lewym rogu. Poszczególne pola w tym oknie dostępne są dla członków Sojuszu w zależności od posiadanego tytułu. Dzięki temu formularzowi możliwe będzie przyjęcie lub wykluczenie gildii, wybór przywódcy Sojuszu czy też obserwowanie dziennika ( Kto kogo zniszczył, nick, poziom itp.)

Przyjęcie do Sojuszu

Po utworzeniu Sojuszu można przyjmować do niego kolejne gildie. Maksymalna ilość gildii w Sojuszu wynosi 10, przy czym koszt wstąpienia kolejnych jest 100% wyższy, niż dla pierwszych pięciu gildii.

Przyjmowanie do Sojuszu odbywa się w dwóch etapach: zgłoszenie wniosku i głosowania.

Złożenie wniosku

Składanie wniosku o przyjęcie do Sojuszu

Złożenie wnisoku o przyjęcie do Sojuszu dokonac może tylko przywódca gildii, poprzez specjalną zakładkę umieszczoną w menu społeczność. Po kliknięciu zakłądki Sojusz otworzy się nowe okienko, w którym można zobaczyć następujęce informacje:

 • Nazwa Sojuszu.
 • Poziom jego Twierdzy.
 • Ilość gildii.
 • Opis Sojuszu.
 • Koszt wstąpienia, określony w surowcach.

Po wybraniu z listy właściwego Sojuszu i posiadając w torbie odpowiednią ilość wymaganych surowców, można kliknąć przycisk Złóż wniosek. Po tym gildia umieszczona zostaje w kolejce do głosowania nad jej wnioskiem.
Głosowanie

Formularz głosowania

W celu przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem gildii do Sojuszu, jego przywódca i oficerowie muszą otworzyć menu sterowania Sojuszem, przejść do menu decyzje, a następnie do zakładki wnioski.

W otwartym formularzu głosowania można oddać głos za lub przeciw przyjęciu nowej gildii do Sojuszu. Głosowanie będzie ważne, gdy oddanych będzie minimum 75% głosów na jedną z dwóch możliwości.

 • Jeśli w wymaganym czasie nie zebrano wymaganej większości, to głosowanie jest nieważne.
 • Jeśli wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, to surowce stanowiące koszt wstąpienia do Sojuszu są pobierane przez system, a gildia staje się członkiem Sojuszu.


Wykluczenie z Sojuszu

Wniosek o wykluczenie gildii z Sojuszu

Wykluczenie gildii z Sojuszu odbywa się drogą głosowania.

Aby rozpocząc procedurę głosowania nad wykluczeniem gildii, przywódca Sojuszu lub jeden z oficerów musi wskazać gildię, której chce się pozbyć z Sojuszu. Należy wybrać menu sterowania, a następnie skład Sojuszu. Z otwartej listy zaznaczamy żądaną gildię, a następnie przycisk zaproponuj usunięcie. W oknie tym pojawi się formularz głosowania, w którym będzie można oddać głos za lub przeciw wykluczeniu gildii. Aby głosowanie było ważne, potrzeba większości 75% głosów. Gildia, nad której wykluczeniem się głosuje, nie uczestniczy w głosowaniu.

 • Jeśli w wymaganym czasie nie zebrano wymaganej większości, to głosowanie jest nieważne.
 • Jeśli wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, to gildia zostaje wykluczona z Sojuszu po upływie czasu głosowania.


Wyjście z sojuszu

Aby wyjść z sojuszu przywódca Gildii musi wybrać z dolnego paska zakładkę Społeczeństwo > sojusz > Siła i potem kliknąć opuść sojusz.

File:Wiki Frago PL wyjscie z sojuszu.jpg

Jeżeli mistrz gildii zmienia serwer nie przekazując nikomu przywództwa gildia automatycznie opuszcza dany sojusz i traci w związku z tym wszystkie benefity.

Wybory przywódcy Sojuszu

Po stworzeniu Sojuszu, posiada on już przywódcę - możliwe jest jednak dokonanie zmiany na tym stanowisku. Ponowny wybór składa się z dwóch etapów: głosowanie nad zasadnością przeprowadzenia ponownych wyborów i głosowanie kandydatur.

Głosowanie nad ponownymi wyborami

Propozycja nowych wyborów

Aby rozpocząć głosowanie przywódca Sojuszu lub jeden z oficerów musi otworzyć menu sterowania, następnie menu wybory i kliknąć przycisk osłosić wybory.

Po tym rozpoczyna się odliczanie, w trakcie którego przywódca sojuszu i oficerowie mogą oddać głos za lub przeciw ponownym wyborom. Dla ważności głosowania konieczne jest uzyskanie 75% większości.

 • Jeśli w wymaganym czasie nie zebrano wymaganej większości, to głosowanie jest nieważne. Kolejne próbę przeprowadzić będzie można po upływie tygodnia.
 • Jeśli wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, to po zakończeniu czasu głosowania rozpoczyna się kolejny etap.


Głosowanie kandydatur

Swoją kandydaturę może zgłosić każdy z oficerów jak i również obecny przywódca, klikając odpowiedni przycisk w formularzu wyborów. Wystawienie swojej kandydatury nie jest obowiązkowe - można po prostu zagłosować na swojego faworyta.

Dla ważności głosowania konieczne jest uzyskanie 75% większości.

 • Jeśli w wymaganym czasie nie zebrano wymaganej większości, to głosowanie jest nieważne. Kolejne próbę przeprowadzić będzie można po upływie tygodnia.
 • Jeśli wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, to Sojusz ma nowego przywódcę.

Podatki

Formularz ustalania podatków

Przywódca Sojuszu może ustalić wymiar opodatkowania - aby tego dokonać musi skorzystać ze specjalnego formularza.

Podatki ustalane są procentowo od tego co otrzyma każdy członek Sojuszu. Podatkiem objęte są następujące elementy:

 • Zbieranie fioletowych surowców. Podatek pobierany jest automatycznie w momencie zdobycia surowców i jest on ograniczony:
  • sojusz na poziomach 1 - 2 - 10%
  • 3 - 4 - 12%
  • 5 - 6 - 14%
  • 7 - 8 -17%
  • 9 - 20%
  • 10 - 25%
 • Otrzymywanie odznak dowódcy (fioletowych). Podatek pobierany jest automatycznie w momencie naliczenia odznak za udział w grze.
 • Złoto w momencie otrzymania za wykonane zadanie.

Wielkość podatków może być również równa 0. W sytuacji takiej surowce, odznaki i złoto mogą być przekazywane dobrowolnie przez magazyn lub bank sojuszu. Sojusz może zbierać podatki, nawet jeśli jest zniszczony.


Wielkość podatków może być ustalana raz dziennie.
Siła

Zakładka siła Sojuszu

Poprzez menu siła członek Sojuszu może opuścić jego szeregi, klikając odpowiedni przycisk (łączy się to z utratą 50% indywidualnych punktów w rankingu sojuszowym ). Ponadto widzimy tutaj liczbę członków każdej gildii.

O Sojuszu

W miejscu tym przywódca Sojuszu może umieścić tekstowy opis, jak również ważne informacje, które widoczne będą dla wszystkich członków Sojuszu, jak również innych osób poprzez menu społeczeństwo.

Dziennik

W dzienniku przywódca Sojuszu jak i oficerowie będą mogli zobaczyć najważniejsze zmiany w Sojuszu, takie jak:

 • Wybory.
 • Głosowania nad wnioskami.
 • Przychody i koszty finansowe.
 • Inne.


Terytorium Sojuszu

Terytorium Sojuszu

Terytorium Sojuszu - oddzielna międzyserwerowa lokacja, która pojawia się po stworzeniu Sojuszu.

Aby dostać się na Terytorium Sojuszu należy skorzystać ze specjalnego sojuszowego teleportu, który znajduje sie we Fragorsku (współrzędne: -22/-27). Po kliknięciu na teleport pojawi się okno ze spisem dostępnych sojuszy.

W północno wschodniej części mapy znajdują się główne budynki: Twierdza, Bank i Magazyn.

Niżej umieszczane będą umocnienia przeciwko atakującym wrogom.
Ukryte przejście

Ukryte przejście

(współrzędne 17/-32)

Odrębna ukryta część lokacji, przeznaczona do dyskretnego wtargnięcia na terytorium Sojuszu w czasie wojny.NPC

Lokalizacja Komendanta
 • Komendant. Znajduje się na terytorium Sojuszu. Raz dziennie daje każdemu członkowi Sojuszu srebrną skrzynię. Jeśli gracz odbiera te skrzynie przez sześć dni z rzędu, to siódmego dnia może otrzymać złotą skrzynię.
 • Handlarz Czepik znajduje się na terytorium Sojuszu (28/-229). Można u niego nabyć następujące przedmioty:
  • Mikstura Łowcy Skarbów - Szansa na uzyskanie wyższej jakości surowców wzrasta o 15%. Czas efektu 720 min.
  • Zwykły eliksir szczęśliwego podróżnika - Pozwala otrzymać o 2 więcej surowców leśnika, magika i górnika w czasie zbierania. Pozwala otrzymać o 4 więcej surowców garbarza w trakcie zbierania. Czas efektu 720 min.
  • Wyjątkowy eliksir szczęśliwego podróżnika- Pozwala otrzymywać o 4 więcej surowców leśnika, magika i górnika w czasie zbierania. Pozwala otrzymywać o 8 więcej surowców garbarza w trakcie zbierania. Czas efektu 720 min.
  • Zwój grupowego wskrzeszenia - Poświęć się, aby aby przywrócić życie przyjaciołom. Wskrzesza sojuszników, ale zabija rzucającego. Czas efektu natychmiastowy.
  • Zwój wskrzeszenia - Zaklęcie tego zwoju przekaże twoje siły życiowe martwym sojusznikom. Redukuje ilość życia i many o 40%. Czas efektu natychmiastowy.
  • Proste zaklęcie łamania kamieni - Autoatak zada dodatkowe 4 obrażenia budynkom. Czas efektu 60 min.
  • Kompleksowe zaklęcie łamania kamieni - Autoatak zada dodatkowe 8 obrażenia budynkom. Czas efektu 60 min.
  • Indrick - Wierzchowiec
  • Klejnoty Inkrustacji do obsadzenia w broni i Tarczy

Twierdza

File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Twierdza.jpg


Główny budynek Sojuszu. W zależności od stopnia ulepszenia nakłada na wszystkich członków Sojuszu specjalny buff, zwiększający poziom życia od 1 do 10%. Klikając na twierdzę przywódca Sojuszu otwiera menu zarządzania budynkami i umocnieniami.

Okno zawiera dwie karty: produkcja i forteca. Tylko Wielki Książę może ulepszać, produkować i budować umocnienia.

Ponadto w kolumnie zasoby uwidocznione są dostępne surowce zgromadzone w magazynie, a także odznaki i złoto zgromadzone w banku. Jeśli po wybraniu opcji budowania, ulepszenia lub naprawy, ilość któregoś z zasobów będzie niewystarczająca, to zostanie on zaznaczony na czerwono.

W prawej kolumnie uwidocznione są zwoje zgromadzone w procesie produkcji.

Forteca

W zakładce forteca można naprawiać lub ulepszać budynki i umocnienia.


Ulepszenia

Ulepszenie zwiększa wytrzymałość jednocześnie wszystkich umocnień wybranego typu lub wybranego budynku. Ulepszać może tylko przywódca Sojuszu.

Poziom wytrzymałości przy ulepszaniu
Poziom Wytrzymałość
0 61 500
1 123 500
2 184 500
3 246 000
4 307 500
5 369 000
6 430 500
7 553 500
8 738 500
9 984 500


Koszt ulepszenia jest równy dla wszystkich budynków i umocnień, z wyjątkiem murów. Ulepszenie murów jest 6 razy tańsze niż podane wartości.

Koszt ulepszenia
Poziom Złoto Odznaki dowódcy Surowce
1 7 000 3 000 Adamantium: 300 Dębowa skóra: 300 Istota ziemi: 300 Dąb: 300
2 9 000 4 000 Mithril: 450 Welin: 450 Istota ognia: 450 Istota życia: 450
3 11 000 5 000 Adamantium: 600 Świetny wycinek: 600 Istota wody: 600 Dąb: 600
4 13 000 6 500 Mithril: 1 000 Dębowa skóra: 1 000 Istota powietrza: 1 000 Jedwab: 1 000
5 15 000 7 500 Rod: 1 250 Świetny wycinek: 1 250 Istota ziemi: 1 250 Istota życia: 1 250
6 18 000 9 500 Adamantium: 1 500 Welin: 1 500 Istota ognia: 1 500 Dąb: 1 500
7 21 000 11 500 Mithril: 1 750 Dębowa skóra: 1 750 Istota powietrza: 1 750 Istota życia: 1 750
8 24 000 13 500 Adamantium: 2 000 Świetny wycinek: 2 000 Istota wody: 2 000 Dąb: 2 000
9 27 000 15 500 Mithril: 2 500 Welin: 2 500 Istota powietrza: 2 500 Istota życia: 2 500

Wytrzymałość

Wytrzymałość ukazana jest na prawo od ikony budynku lub umocnienia. Aktualny poziom wytrzymałości budynków jak i umocnień można także szybko określić po kolorze podświetlenia jego nazwy.

 • Jeśli wytrzymałość budynku wynosi 90% lub więcej, jego nazwa podświetlona jest na zielono
 • Jeśli wytrzymałość budynku wynosi 75-89%, jego nazwa podświetlona jest na żółto
 • Jeśli wytrzymałość budynku wynosi 50-74%, jego nazwa podświetlona jest na różowo
 • Jeśli wytrzymałość budynku wynosi 25-49%, jego nazwa podświetlona jest na czerwono
 • Jeśli wytrzymałość budynku wynosi 10-24%, jego nazwa podświetlona jest na szaro

Budynki nie mogą mieć mniej niż 10% wytrzymałości. Wzmocnienia mogą mieć mniej niż 10% wytrzymałości (nazwa podświetlona jest na szaro) i w przypadku spadku wytrzymałości do 0%, zostają one całkowicie zniszczone.

W przypadku naprawy umocnień za pośrednictwem Twierdzy, pokazana jest sumaryczna wytrzymałość wszystkich umocnień danego typu. Po kliknięciu przycisku naprawić wszystko, wytrzymałość będzie przywrócona odpowiednio dla wszystkich umocnień lub budynków wybranego typu.

Produkcja

Produkcja polega na tworzeniu zwojów umocnień i broni, które przesyłane są do specjalnej zakładki w magazynie. Aby rozpocząć tworzenie należy wybrać odpowiednią opcję w zakładce produkcja i wskazać typ umocnienia lub broni.

Oprócz zasobów do rozpoczęcia produkcji potrzebne jest tak zwane naładowanie. Tworzenie różnych typów umocnień i broni wymaga różnego poziomu naładowania.

 • Mur obronny. 1 naładowanie.
 • Brama. 5 naładowań.
 • Wieża obronna. 5 naładowań.
 • Taran. 10 naładowań.
 • Katapulta. 10 naładowań.

Maksymalna wielkość naładowania wynosi 10. W przypadku, gdy do produkcji brakuje naładowań, można je uzupełnić. W takim przypadku przycisk wybudować zmienia się w naładować. Koszt jednego naładowania wynosi:

 • 1 złota.
 • 1 odznaka dowódcy.
 • 4 welin.
 • 5 mithril.

Poziom naładowań uzupełniany jest automatycznie do pełna, codziennie o północy.

Zwój ulepszeń zawsze tworzy budowlę o bazowym poziomie ulepszeń.

Naprawa

Ilość napraw budynków w tygodniu jest ograniczona do:

 • obronne (wieże, mury, bramy) - 10 napraw w tygodniu (1 naprawa to jeden mur, wieża, brama)
 • budynki (bank, magazyn, twierdza) - 5 napraw w tygodniu (1 naprawa to bank, magazyn, twierdza)

Umocnienia

Posadowienie umocnienia na terytorium Sojuszu odbywa sie następująco:

 1. kliknąć zwój w torbie.
 2. przenieść kursor myszki na terytorium Sojuszu.
 3. kursor zmienia się specjalny obraz ustawienia, składający się z pól. Zielone pola oznaczają, że możliwe jest tu posadowienie umocnień czerwone, że nie ma takiej możliwości.
 4. Kliknąć w wybranym miejscu. Po tym pojawi się pasek postępu, po czym umocnienie będzie wybudowane.
 5. Tworzenie umocnień zaczynamy od budowania wież obronnych kolejno potem mury i bramy (ponadto umocnienia mogą być budowane tylko wewnątrz sojuszu (tzn.nie można budować poza mostami )

Możliwe są następujące typy umocnień:


File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Mur.jpg

 • Mur obronny. Jeden mur ma rozmiar 1 pola. Mur stawia sie w szczególny sposób: jeśli w torbie jest większa ilość zwojów muru, kliknij na jeden z nich, wybierz odpowiednie miejsce do jego ustawienia, kliknij w nim lewym pzyciskiem myszki i trzymając go przesuń kursor w wybranym kierunku, poza poziomym. Mur powstanie na polach równych liczbie zwojów w torbie. Przez mur nikt nie może przechodzić.

Cena zwoju:

  • 333 złota.
  • 166 odznak dowódcy.
  • 25 jedwabiu.
  • 25 rodu.
  • 25 istoty ziemi.
  • 25 krystalicznego futra.

File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Brama.jpg

 • Brama. Występują bramy dwóch typów: poziome i pionowe, tzn. zależnie od kierunku w którym mają być postawione. Brama zajmuje 6 pól w linii prostej. Przechodzić przez bramę mogą tylko członkowie Sojuszu.


  • 2000 złota.
  • 1000 odznak dowódcy.
  • 150 jedwabiu.
  • 150 rodu.
  • 150 istoty ziemi.
  • 150 krystalicznego futra.

File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Wieza.jpg

 • Wieża obronna. Wieża ma rozmiar 2x2 pól. Nikt nie może przez nią przechodzić. Wieża zadaje zmienne obrażenia w przedziale od 1.000 do 20.000, obrażenia nie zależą od stopnia ulepszenia. Zasięg ataku wynosi 10 pól.
  • 2000 złota.
  • 1000 odznak dowódcy.
  • 150 jedwabiu.
  • 150 rodu.
  • 150 istoty ziemi.
  • 150 krystalicznego futra.

Posadowione umocnienia można przenosić. Aby tego dokonać, należy kliknąć umocnienie, pod jego ikonką pojawi się przycisk przeniesienia, po kliknięciu na który pojawi się kursor identyczny jak przy budowaniu umocnień. Po kliknięciu kursora na nowym miejscu umocnienie przeniesie na nie.

 • Wieże strażnicze- mogą być tworzone w twierdzy,podnoszenie HP,naprawa są podobne jak przy regularnych wieżach.

Te nowe wieże są tak naprawdę miejscami odradzania się strażników. Jeśli w odległości 20 komórek od wieży pojawi się wróg wieża przywołuje 8 strażników (4 wojowników i 4 łuczników),którzy zaczynają ścigać ce. Jeśli przez 10 minut w zasięgu 20 komórek od wieży nie pojawi się wróg, strażnicy znikają. Jeśli punkty życia wieży wynoszą ) strażnicy nie odradzają się. Każdy strażnik ma bonus 60% wchłaniania. Co 20 sekund odnawia się 20% HP,strażnicy mogą zostać ulepszeni co wpłynie na poziom HP i obrażenia. Wielkość obrażeń zależy od celu a obrażenia zadawane przez wojowników są niższe niż od łuczników.

 • 1 poziom:
  • Hp: 180 000
  • poziom (lvl): 70
 • 2 poziom:
  • Hp: 230 000
  • poziom (lvl): 75
 • 3 poziom:
  • Hp: 300 000
  • poziom (lvl): 80
 • 4 poziom:
  • Hp:360 000
  • poziom (lvl):85
 • Wieża strażnicza :
  • 4000 złota.
  • 2500 odznak dowódcy.
  • 350 jedwabiu.
  • 350 rodu.
  • 350 istoty ziemi.
  • 350 krystalicznego futra.

Broń

Broń - urządzenia służące do niszczenia umocnień i budynków wrogiego Sojuszu w trakcie prowadzenia wojny. Rozróżniamy dwa typy broni: taran i katapultę. Oprócz tego do niszczenia można używać także fioletowych bomb.

Taran

Taran

Ten taran różni się od tarana używanego w Sanktuarium. Różnice:

 • sojuszowy taran i zwój jego utworzenia nie posiada czasu istnienia.
 • może być stosowany tylko na lokacji Terytorium Sojuszu.

Charakterystyka: 1 poziom

 • życie: 7 200 000.
 • obrażenia: 270.
 • zasięg: 2 pola.

2 poziom

 • HP 7 200 000
 • obrażenia 320

3 poziom

 • Hp 7 800 000
 • obrażenia 420

4 poziom

 • Hp 8 600 000
 • obrażenia 580

Koszt:

 • rod: 120.
 • jedwab: 120.
 • istota ziemi: 120.
 • krystaliczne futro: 120.


Katapulta

Katapulta

Charakterystyka: 1 poziom

 • życie: 1 500 000.
 • obrażenia: 140.
 • zasięg: 10 pól.

2 poziom

 • Hp 1 500 000
 • obrażenia 200
 • zasięg 10 pól

3 poziom

 • Hp 2 000 000
 • obrażenia 280
 • zasięg 10 pól

4 poziom

 • Hp 2 800 000
 • obrażenia 360
 • zasięg 11 pól

Koszt:

 • rod: 100.
 • jedwab: 100.
 • istota ziemi: 30.
 • krystaliczne futro: 30.
Bomba

Tworzona z recepty dostępnej w sanktuarium. Obrażenia zadaje tylko fioletowa bomba. Zadaje 64 punkty obrażeń umocnieniom i budynkom.

Bank

File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Bank1.jpg

Bank ma na celu przechowywanie:

Zakładka banku
 • przedmiotów.
 • złota.
 • odznak dowódcy.

U góry od lewej do prawej są ponumerowane kolejno strony. Z prawej strony od góry do dołu są zakładki. Funkcje zakładek są identyczne, ale pozwalają lepiej sortować przedmioty. Kolejne strony i zakładki można kupić za złoto.


Złoto i odznaki umieszcza się w magazynie dwoma sposobami:

 1. podatkami.
 2. dobrowolnymi składkami. Aby dokonać dobrowolnie wpłatę należy kliknąć przycisk w dolnej części okna banku odpowiednio z symbolem złota lub odznaki. Po wybraniu pojawi się okienko, w którym należy określić wielkość darowizny i ją potwierdzić. Odpowiednia ilość zostanie zabrana z postaci i przekazana do banku. Z banku nie można wycofywać złota i odznak.

Uprawnienia

Uprawnienia dla klas

W lewym dolnym rogu znajduje się ikona słoneczka. Po kliknięciu na nią otwiera się okno do ustawiania uprawnień dla poszczególnych Rang Sojuszu.

Uprawnienia ustawia przywódca Sojuszu.


Dziennik

Po kliknięciu przycisku dziennik otwiera się okno, w którym widoczny wkład każdej gildii w postaci całkowitej ilości złota i odznak, którą wnieśli jej członkowie. W lewej dolnej części okna jest przycisk szczegółowo, po kliknięciu którego pojawi się nowe okno zawierające szczegółowe dane co wpłynęło do banku i co było z niego wypłacane. Stare wpisy będą u góry, najnowsze na dole.

Magazyn

File:Wiki_Frago_PL_Sojusz_Magazyn1.jpg

Magazyn przeznaczony jest do przechowywania:

Zakłądka magazynu
 • surowców.
 • zwojów.

Surowce dostarczane są do magazynu a dwa sposoby:

 1. podatkami.
 2. dobrowolnymi darowiznami. W celu zmagazynowania surowców wystarczy po kliknięciu magazynu otworzyć torbę i przenieść dany surowiec z torby do magazynu.

U góry od lewej do prawej są ponumerowane kolejno strony. Z prawej strony od góry do dołu są zakładki. Zakładki posiadają przypisane konkretne funkcje: w górnej trzymamy surowce, w dolnej zwoje.

Uprawnienia

W lewym dolnym rogu znajduje się ikonka ze słoneczkiem. Po kliknięciu na nią ustawiamy uprawnienia dla poszczególnych klas Sojuszu.

Файл:Права.jpg

Uprawnienia ustawia przywódca Sojuszu.

Dziennik

Po kliknięciu przycisku dziennik otwiera się okno, w którym widoczny wkład każdej gildii w postaci całkowitej ilości surowców i zwojów, którą wnieśli jej członkowie. W lewej dolnej części okna jest przycisk szczegółowo, po kliknięciu którego pojawi się nowe okno zawierające szczegółowe dane co wpłynęło do banku i co było z niego wypłacane. Stare wpisy będą u góry, najnowsze na dole.

Wojna

Wojny sojuszowe są 3 razy w tygodniu (wtorek, czwartek i piątek) od godziny 19:00 do godziny 21:00. Żeby mieć bosa w niedziele na ziemiach sojuszowych w żadnym z tych dni nie możemy mieć statusu "Porażka"jeśli sojusz na poziomie 8+ ma status “Porażka”. W niedzielę nie pojawi się boss i automatycznie eliminuje sojusz z udziału w dalszych wojnach w danym tygodniu. Aby tego uniknąć :

 • - wtorek
 • - czwartek
 • - piątek

w każdym z tych dni przed godzina 21:00 wszystkie budynki (magazyn,bank, twierdza) muszą być naprawione w 100% lub nienaruszone podczas wojny. Wojna kończy się każdego dnia o godzinie 21:00 i wtedy jest odnotowywany status sojuszu a jego aktualizacja następuje wraz porannym restartem gry.

Od teraz, członkowie sojuszu mogą wejść na terytorium jakiegokolwiek innego sojuszu, jeśli różnica poziomów sojuszy wynosi +/- 1. Można atakować budynki i postacie z wrogiego sojuszu we wtorki w godzinach 19 - 20:59. Kiedy Twierdza danego sojuszu zostanie zniszczona, wojna dla niego się kończy, to znaczy, że członkowie tego sojuszu nie mogą wejść na terytorium innego sojuszu aż do następnego poniedziałku. W poniedziałek, w nocy wojna zaczyna się na nowo, a wszystkie zniszczone budynki, łącznie z murami odzyskują 40% punktów życia. Po zniszczeniu budynku Twierdza dany sojusz traci premię punktów Hp i możliwość odbierania skrzynek (oczywiście można wcześniej naprawić poszczególne budynki aby otrzymać bonus do hp i możliwość odbierania skrzynek).

Punkty osobiste w rankingu sojuszu otrzymuje się za:

 • Zabijanie postaci :
 • Zależnie od różnicy lvl:
 • Ten sam poziom albo wyższy - 10 pkt
 • Różnica od 1 do 9 lvl - 10 pkt
 • Różnica od 10 do 14 lvl - 5 pkt
 • Więcej niż 15 lvl różnicy - 0 pkt
 • Zależnie od oceny rzeczy:
 • Taka sama albo wyższa ocena rzeczy - 10 pkt
 • różnica do 29.99% - 10 pkt
 • różnica między 30% a 49.99% - 5 pkt
 • różnica powyżej 50% - 0 pkt
 • Niszczenie muru - 10 punkty
 • Zniszczenie wieży/umocnień - 25 punktów
 • Niszczenie katapulty lub tarana - 50 punktów
 • Niszczenie dowolnego budynku - 250 punktów
 • Kiedy postać zdobywa punkty, taka sama ich ilość zdobywa też jej sojusz.
 • Od indywidualnego rankingu można odliczyć punkty jeśli: umrzesz na wrogim terytorium - 2 pkt
 • Punkty te NIE są odliczane od punktów zbiorczych sojuszu.
 • Za każde morderstwo - PK odliczana jest ilość punktów równych zdobytym punktom za morderstwo
 • Również śmierć postaci nie gwarantuje zabójcy punktów, jeśli postać zginęła min 3 razy w ciągu ostatnich 4 minut.

Boss Sojuszowy

Na sojuszach poniżej 8 poziomu nie pojawiają się bosy sojuszowe

Co niedzielę o godzinie 18 na sojuszu pojawia się Boss Boss będzie się pojawiał na sojuszach od poziomu 8 Boss - Nieskończone Zło ilość HP - 70 000 000

 • Boss będzie upuszczał 2 Odłamki Mocy Żywiołów

Hiperborea

Na ziemiach zamkowych każdego Sojuszu znajdują się cztery przejścia, każde prowadzące do innego miejsca w międzyserwerowej lokacji PvP - Hiperborei!

Mapa przejść do Hiperborei


Hiperborea dostępna jest dla wszystkich Sojuszy i zamieszkiwana przez agresywne potwory 90 poziomu. W różnych miejscach lokacji co 15 minut pojawiają się grupy 10 potworów.

Mapa Hiperborei

Po zabiciu potworów, wypadają nowe zasoby. Z każdego potwora wypada, jeden typ minerału:

Potwór Surowiec
Zły szczur Ametyst
Powstańczy bandyta Bursztyn
Obrzydliwy Diament
Powstańczy rozbójnik Jadeit
Tytan Lapis Lazuli
Grabieżca mogił Obsydian
Nagrobkowy rabuś Perła
Złudne koło Topaz

Po zabiciu potwora wypada z niego 8 sztuk danego minerału. Minerały te są automatycznie wysyłane do magazynu Sojuszu gracza, który je zebrał. Dzięki takiemu rozwiązaniu zasobów tych nie można zabrać zabitej postaci.

Co 2 godziny w określonym miejscu Hiperborei pojawia się boss 90 poziomu - Nefilada. Po jego zabiciu wypadnie 16 losowych zasobów sojuszniczych.

Zasoby te są niezbędne, aby otrzymać specjalne Przedmioty Żołnierskiej Chwały!

Personal tools